เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก

ลงทะเบียนตอนนี้

โรงเรียนสองภาษา มาตรฐานนานาชาติ

     “โรงเรียนนภาเชียงใหม่” ทางเลือกที่ดีในด้านมาตรฐาน หลักสูตรสองภาษาและการเตรียมพร้อมทางสังคมของนักเรียนหนึ่งในเครือข่ายคุณภาพของโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ เปิดทำการสอนหลักสูตร English Program โดยมุ่งพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ให้มีการเติบโตทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงการผสมผสานและยอมรับกับวัฒนธรรมสากล สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสมกับวัย เป็นนักเรียนที่มีพัฒนาการพร้อมทุกด้าน ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและมีความสุขกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นภาให้..ภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

มีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษ และภาษาไทยพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในด้านวิชาการระดับชั้นที่สูงต่อไป

นภาให้..การอยู่ร่วมกันในสังคม

มีพัฒนาการทางสังคมที่ดีขึ้น มีความกล้าแสดงออก พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองในสังคมที่ดีในอนาคต

นภาให้..จินตนาการพร้อมคิดเป็นระบบ

มีมุมมองที่หลากหลายผ่านจินตนาการ และผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

นภาให้..การเรียนรู้จากสิ่งที่เล็กๆไปสู่จุดเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่

โรงเรียนนภาเชียงใหม่ มีการผสมผสานด้านวิชาการ และการเรียนรู้ทางสังคม

นภาให้..ประสบการณ์และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

สามารถประเมินสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ด้วยตนเอง

นภาให้..ความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเอง

ค้นพบตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง จากกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูผู้สอน

ทำไมต้องนภา

2111

นักเรียนที่มีความสุขในรั้วนภา

25

จำนวนนักเรียนต่อห้อง

13

รุ่นที่จบจากนภา

5

ระดับชั้นเรียนที่นภา

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เด่นด้านจริยธรรมและภาษา

คงคุณค่าความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี

ปรัชญาของโรงเรียนนภาเชียงใหม่

ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ

เป็นหัวใจของทุกสิ่งที่นภาตั้งใจทำ

หนึ่งในสิ่งที่เรายึดมั่นคือ การดูแลนักเรียนอย่างเข้าใจนักเรียนและเข้าใจผู้ปกครอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นภาสามารถช่วยและสนับสนุนนักเรียนได้อย่างเต็มที่ คำนึงถึงธรรมชาติของเด็กและความต้องการของที่หลากหลายของนักเรียนแต่ละคน

คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ก้าวสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง และสมานฉันท์ รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมความสามารถพิเศษ โดยประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน

ผสมผสานด้านวิชาการ การเรียนรู้ทางสังคม

และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

รวมไปถึงพัฒนาการทางภาษา กระบวนการคิด ประสาทสัมผัสทั้งห้า และการให้ความสำคัญกับการเติบโตทางสังคม ส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดงบทบาทสมมติ การสอนในแนวกว้างที่ทำให้เด็ก ค้นพบแนวทางในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หลักสูตร

Intensive English Program

ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

นภาดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กมีความสามารถทางภาษาที่โดดเด่น มีครูต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการดูแลเด็กและด้านวิชาการทำการสอน โดยนภาจัดสัดส่วนการเรียนการสอน60:40 เป็นภาษาอังกฤษ60 ภาษาไทย40 และเพิ่มเติมภาษาจีน 2 คาบ/สัปดาห์

Project Approach

เรียนรู้ผ่านการเล่น

เรียนรู้ผ่านการเล่นที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ โดยนภาออกแบบหลักสูตรพิเศษโดยคำนึงธรรมชาติของเด็กเป็นหลัก เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์

Variety of Learning Environments

การเรียนรู้ที่หลากหลาย

นภาเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติบนพื้นฐานการจัดการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม โดยมีดนตรี นาฏศิลป์ รำไทย ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์ และเทควันโดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาอย่างรอบด้านและเหมาะสมตามช่วงวัย

Nursery

ระดับชั้นเนอสเซอรี่

อายุระหว่าง 1-2 ปี

Pre-Kindergarten

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล 

อายุระหว่าง 2-3 ปี

Kindergarten1-3

ระดับชั้นอนุบาล 1-3

อายุระหว่าง 3-5 ปี

ความในใจที่มีต่อนภา

จากผู้ปกครอง

คิดไม่ผิดเลยที่เลือกโรงเรียนนภาเชียงใหม่

ให้ลูกทั้งสองคน คุณครูทุกคนดูแลเอาใจใส่ทั้งทางสุขภาพร่างกายและจิตใจ คอยสอดส่องดูแล ให้ความรัก ความอบอุ่น ทำให้เด็กๆรู้สึกปลอดภัย กล้าแสดงออกทางความคิด และมีความมั่นใจ นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีบริเวณกว้างขวาง สะอาด และอาหารอร่อย(มาก)สำหรับคนเป็นพ่อแม่ คงไม่มีความสุขและสบายใจเท่ากับการที่เห็นลูกๆมีรอยยิ้ม มีความสุขและสนุกกับการไปโรงเรียน

ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ / คุณแม่น้องมะนาวและน้องมะลิ

คุณแม่ขอขอบคุณโรงเรียนนภาเชียงใหม่ที่ทำให้ลูกๆอยากมาโรงเรียนทุกวัน

พัฒนาการของลูกทั้งสองสมวัย ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่ายกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม มีครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดยตรง ลูกๆสามารถใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในชีวิตประจำวัน คุณแม่ชื่นชอบสถานที่ของโรงเรียนที่สะอาด กว้างขวาง และ มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ลูกๆได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ คุณแม่วางใจให้ลูกทั้งสองเรียนที่โรงเรียนนภาเชียงใหม่

คุณแม่พี่คีนและน้องดาริน

โรงเรียนสะอาด กว้างขวาง ปลอดภัย และมีพื้นที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้

วันที่น้องธาวินมาโรงเรียนวันแรก น้องกลัวที่จะต้องห่างจากพ่อแม่ แต่การดูเอาใจใส่ของคุณครูเป็นอย่างดี ทำให้น้องธาวินสามารถปรับตัวได้เร็วและอยากที่จะมาโรงเรียน คุณครูคอยสนับสนุนเด็กๆทั้งการเรียน การเข้าสังคม มารยาท และการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี โรงเรียนเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ให้เด็กสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้ มีกิจกรรมต่างๆที่เสริมพัฒนาการ ทำให้เด็กสามารถใช้ความคิดและจินตนาการอย่างเต็มที่ เด็กๆชอบและได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

คุณแม่น้องธาวิน

จากผู้อำนวยการ

โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กทุกคน

การวางรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตไปสู่การเรียนระดับสูงต่อไปในอนาคต คุณครูทุกท่านนอกจากจะให้การอบรมส่งสอนแล้ว ยังมอบทั้งความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ที่ดีและใกล้ชิดแก่เด็กทุกคน เปรียบเสมือนบุตรหลานของตนเองโดยบ้านหลังที่สองนี้จะดูแลนักเรียนให้เติบโตอย่างกล้าแกร่งบนพื้นฐานของปัญญาความรู้ที่หลากหลาย บ่มเพาะ ขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ

อาจารย์สุรีย์ สหวัฒน์ / ผู้อำนวยการโรงเรียนนภาเชียงใหม่

จากคุณครู

At Napa Chiang Mai School our teaching method is to encourage students to learn through building their confidence so that they can be proud of their English abilities. We incorporate fun activities so that the children can enjoy learning. You can feel proud of your child when you see them learning and improving their English skills at a safe place where they will be well taken care of.

Teacher Tim / 6th year with Napa

คุณครูเป็นผู้ที่สนับสนุน ให้กำลังใจ ชี้แนะ มีใจรักและเข้าใจในธรรมชาติของเด็กในระดับปฐมวัย เป้าหมายของครูที่นภาคือ อยากเห็นเด็กๆมีความสุข มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกรวมถึงแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆทั้ง 4 ด้านได้อย่างเหมาะสม คือ ทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ครูเบญ / คุณครูที่นภาปีที่12

กิจกรรม

ที่นภา..ใน 1 วัน

08.00 – 08.20
เข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมยามเช้าเสริมสร้างกล้ามเนื้อและสมาธิเพื่อให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้

08.20 – 08.40
รับประทานอาหารเช้า

08.40 – 09.00
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการอ่าน (Love Reading)

09.00 – 09.30
กิจกรรมภาษาอังกฤษ (Happy English)

09.30 – 10.00
กิจกรรมภาษาจีน (Interesting Mandarin)

10.00 – 10.10
เบรกเช้า อาหารว่าง/ผลไม้ตามฤดูกาล

10.10 – 10.40
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ (Student Development)

10.40 – 11.10
กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี (Young Creator)

11.10 – 11.40
กิจกรรมดนตรี (Music & Musician)

11.40 – 12.10
รับประทานอาหารกลางวัน/แปรงฟัน

12.10 -14.00
พักผ่อนยามบ่าย (Nap Time)

14.00 – 14.30
กิจกรรมทักษะเชาว์ปัญญา (Critical Thinking)

14.30 – 15.00
กิจกรรมภาษาอังกฤษ (Fun & Games)

15.00
กลับบ้าน

ความสุขที่นภา

คำถามที่พบบ่อย

การจัดการเรียนการสอน

นภาดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบEnglish Programภายใต้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กมีความสามารถทางภาษาที่โดดเด่นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยนภาจัดการเรียนรู้แบบแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านโครงการต่างๆที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น Project Approach, Whole Language, Waldorf และ Neo-Humanist (ปีการศึกษาปัจจุบัน ได้มีการเสริมภาษาจีนเข้าไปเพิ่มเติมในหลักสูตร)

หลักสูตร English Program คือ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาทั้งสองได้เป็นอย่างดี คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติเทียบเท่าเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาหาความรู้ในระดับต่อไปได้อย่างมั่นใจ

โรงเรียนนภาเชียงใหม่จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม โดยจะใช้กิจกรรม 6 หลัก คือ

1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
3.กิจกรรมสร้างสรรค์ 
4.กิจกรรมเสรี 
5.กิจกรรมกลางแจ้ง 
6.กิจกรรมเกมการศึกษา 

การสอนแบบโครงการ หรือ Project Approach คือ การเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็กๆเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะมีคุณครูคอยสนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ณ ตอนนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง โดยเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เน้นให้เด็กลงมือทำได้ด้วยตัวเอง เริ่มจากการตั้งคำถามตามความสนใจของเด็ก และหาคำตอบในหัวข้อหรือเรื่องที่เด็กสนใจ แล้วยังส่งเสริมทักษะด้านต่างๆผ่านการสำรวจ การสืบค้น การจดบันทึก และการคิดวิเคราะห์  ทำให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ตลอดจนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตามผลงานที่ได้เด็กได้สร้างขึ้นมา

การสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) เป็นการสอนภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่ไม่เน้นการท่องจำให้อ่านหรือให้เขียนเหมือนการเรียนทั่วไป แต่จะเป็นการที่ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน โดยโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เด็กได้รู้สึกคุ้นเคยและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าใช้ภาษาได้ด้วยตัวเอง

แนวคิดวอลดอร์ฟ (Waldorf) เชื่อว่าเด็กเล็กช่วงอนุบาลจะเริ่มการเรียนรู้จากการเลียนแบบ ผู้สอนจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม จุดมุ่งหมายคือ ช่วยให้เด็กๆได้บรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนเองมี พัฒนาให้เด็กๆเป็นเด็กที่ดี มีสังคมที่สมบูรณ์ โดยเน้นเรื่องจิตวิญญาณ ความรู้สึก เน้นการสร้างเจตคติในตัวเด็กๆ เน้นสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนจากวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ

แนวคิดนีโอ-ฮิวแมนนิส (Neo-Humanist) แนวคิดนี้เชื่อว่าเด็กๆเปรียบเสมือนกิ่งไม้อ่อนๆที่ยังสามารถดัดได้ การศึกษาช่วงอนุบาลจึงเป็นช่วงที่สำคัญกว่าช่วงอื่นๆ โดยจะเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านวิชาการ และด้านความมีน้ำใจ

นักเรียน

นภาใช้หลักเกณฑ์อายุของนักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ในการคัดเลือกและจัดระดับชั้นให้กับนักเรียน

ระดับชั้นเนอสเซอรี่       มีอายุครบ 1 ปีบริบูรณ์รวมทั้งเดินได้
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์
ระดับชั้นอนุบาล 1         มีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์
ระดับชั้นอนุบาล 2         มีอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์
ระดับชั้นอนุบาล 3         มีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์

โดยนักเรียนจะต้องมีอายุครบบริบูรณ์ดังกล่าว ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ทางโรงเรียนจัดเตรียมอาหารตามหลักโภชนาการที่สำคัญ มีทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวัน รวมไปถึงอาหารว่างช่วงพักเช้าและช่วงพักบ่าย ซึ่งช่วงพักเช้าจะเป็น นมจืด-ผลไม้ตามฤดูกาล ส่วนช่วงบ่ายจะเป็น เบเกอรี่

ทางโรงเรียนไม่สนับสนุนการลงโทษด้วยการตีหรือทำร้ายร่างกายเด็ก การลงโทษขั้นสุดของโรงเรียนนภาคือ การงดเล่นกิจกรรมในคาบเรียนใดคราบเรียนหนึ่งเท่านั้น 

ครูประจำชั้นจะประเมินอาการเบื้องต้น หากไม่สบายครูจะพาส่งให้ครูพยาบาลที่เชี่ยวชาญดูแล และโทรแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ หรือ รับกลับ

โรงเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 42,750 บาท
ค่ากิจกรรม ปีละ 5,920 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท
หากมีพี่น้องจะมีส่วนลดคนที่ 2 ลดเทอมละ 2,000 บาท
รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอยู่ในระเบียบการ
สามารถคลิกได้ที่นี่

โรงเรียนนภาเชียงใหม่มีกำหนดการแต่ละภาคเรียน ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

ปิดภาคเรียนที่ 1 กลางเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน 
ปิดภาคเรียนที่ 2 ปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนพฤษภาคม

ผู้ปกครองสามารถส่งเด็กๆได้ตั้งแต่เวลา 07.30-08.00 น. และรับเด็กๆกลับได้ตั้งแต่เวลา 15.00น.เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม

การเดินทางมาโรงเรียนนภา

โรงเรียนนภาเชียงใหม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ
บนถนนวงแหวนรอบที่ 2 ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเดินทางได้ง่ายใกล้กับสถานที่สำคัญและห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพียง 3 นาที 

ที่อยู่
234 ม.6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

อีเมล
info@napa.ac.th

โทรศัพท์
053-110-935

ลงทะเบียนเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน

เยี่ยมชมโรงเรียนตอนนี้

  Visitor Information

  (ข้อมูลผู้ปกครอง)

  Name

  House number

  Village

  Sub district

  District

  Province

  Zip code

  Tel

  Email

  Student Information

  (ข้อมูลของนักเรียน)

  Student's name

  Student's nickname

  Birth day

  Relationship with visitor

  Other relationship

  What are the important factors for choosing the school?

  (ปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียน)


  Other

  How did you find us?

  (ท่านรู้จักโรงเรียนนภาได้อย่างไร)


  Other

  Pick a Time

  (นัดหมายวันเยี่ยมชมโรงเรียน)