หน้าแรก

โรงเรียนสองภาษา มาตรฐานนานาชาติ

“โรงเรียนนภาเชียงใหม่” ทางเลือกที่ดีในด้านมาตรฐานหลักสูตรสองภาษา และการเตรียมพร้อมทางสังคมของนักเรียน หนึ่งในเครือข่ายคุณภาพของโรงเรียนนนาชาตินครพายัพ เปิดทำการสอนหลักสูตร English Program ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมุ่งพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ให้มีการเติบโตทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงการผสมผสานและยอมรับกับวัฒนธรรมสากล สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง เป็นนักเรียนที่มีพัฒนาการพร้อมทุกด้าน ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และมีความสุชกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Facilities_06
IMG_9863

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียน

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม