ระดับประถม

หลักสูตรระดับประถมศึกษา

  • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) English Program by Foreign Teachers ภาษาอังกฤษ 70% และภาษาไทย 30%
  • รายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ มี ภาษาอังกฤษ / วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ / สุขศึกษา / พลศึกษา / สังคมศึกษา / ศิลปะ / การงานพื้นฐานอาชีพ / Club / STEM ภาษาจีนเน้นการดูแลเป็นรายบุคคล (No Student Left Behind)

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) บูรณาการการเรียนรู้ด้วย PBL (Problem Based Learning / STEM Education  และการเรียนรู้แบบ  Active Learning ซึ่งนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้เป็นทีม

การเรียนการสอนอยู่ภายใต้สองขอบเขตหลัก คือเพื่อพัฒนาการศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ มุ่งหล่อหลอมการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้นักเรียนแต่ละคนมีคุณภาพ และค่านิยมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม สามารถสนองตอบต่อทุกสถานการณ์รอบด้านได้

_MG_1597
_MG_1583
_MG_1569

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ในแผนกประถม