ระดับอนุบาล

หลักสูตรระดับปฐมวัย

  • หลักสูตรระดับปฐมวัย – หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 English Program by Native Speakers ภาษาอังกฤษ 60% และ ภาษาไทย 40%
  • กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดนตรี / นาฏศิลป์ – รำไทย / ว่ายน้ำ / คอมพิวเตอร์/ เทควันโด / วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กใช้นวัตกรรมการสอนแบบ Project Approach / Learn Through Play (เรียนรู้ผ่านการเล่น)

โรงเรียนนภาเชียงใหม่ แผนกอนุบาล

ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเรียนรู้ผ่านการเล่นของโรงเรียน ซึ่งใช้หลักการจัดการศึกษาแนวใหม่ โดยเป็นการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดนผ่านธรรมชาติของเด็ก คือ การเล่นการเล่นของเด็กเป็นกลยุทธ์ที่ทางโรงเรียนใช้วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและไม่บังคับเด็กในการเรียนเกินไป

เปิดโอกาสให้พัฒนาตามธรรมชาติบนพื้นฐานการจัดการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

IMG_5776

ระดับก่อนปฐมวัย

อายุระหว่าง 1-2 ปี จำนวนนักเรียน 25 คน ต่อ 1 ชั้นเรียน

20170313_๑๗๐๓๑๔_0062

ระดับก่อนวัยเรียน

อายุระหว่าง 2-3 ปี จำนวนนักเรียนสูงสุด 25 คน ต่อ 1 ห้อง

17238002_10211170078341208_943687167_n

ระดับปฐมวัย

อายุระหว่าง 3-5 ปี จำนวนนักเรียนสูงสุด 25 คน ต่อห้อง มีหลักสูตรการเรียนการสอนโดยครูผู้ชำนาญการ โดยมีครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย 2 ท่าน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ในแผนกอนุบาล