กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

โรงเรียนนภาเชียงใหม่ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ได้ร่วมถวายทั้งสิ่งของและปัจจัยต่าง ๆ โดยในวันนี้ ทางโรงเรียนนภาเชียงใหม่นำโดย ท่านผู้อำนวยการ อาจารย์สุรีย์ สหวัฒน์ คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้นำสิ่งของต่างๆไปถวาย ณ วัดร้องอ้อ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่ มีความสำคัญต่อการสืบทอด พระพุทธศาสนาของชาวพุทธ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวันสำคัญของพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ต่อไป ติดต่อ “โรงเรียนนภาเชียงใหม่” 234 […]

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

“สุนทรภู่ กวีเอกของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ มีผลงานดีเด่น และทรงคุณค่าเป็นกวีที่มีชื่อเสียง องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จึงได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ท่านเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทาง วัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครอบรอบ 200 ปีเกิดของท่าน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2529 และให้ถือเอาวันที่ 26 มิถุนายน […]

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันไหว้ครู เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และสอนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ โรงเรียนนภาเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอด และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่ความเป็นไทยเสมอไป