อาคารสถานที่

อาคารอนุบาล

เป็นอาคารที่มีความกว้างขวาง ทันสมัยและรองรับนักเรียนได้เหมาะสมกับอัตราส่วน อยู่แยกกับอาคารประถม ในช่วงบ่ายเพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของนักเรียนฝั่งอนุบาล

อาคารประถม

เป็นอาคารที่แยกออกมาจากอาคารอนุบาล ซึ่งวัยประถมเป็นวัยที่อยากรู้อยากเรียน ทำให้เด็กสามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมวัย เพื่อการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด