โรงเรียนสองภาษามาตรฐานนานาชาติ

   “โรงเรียนนภาเชียงใหม่” ทางเลือกที่ดีในด้านมาตรฐาน หลักสูตรสองภาษาและการเตรียมพร้อมทางสังคมของนักเรียนหนึ่งในเครือข่ายคุณภาพของโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ เปิดทำการสอนหลักสูตร English Program โดยมุ่งพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ให้มีการเติบโตทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงการผสมผสานและยอมรับกับวัฒนธรรมสากล สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสมกับวัย เป็นนักเรียนที่มีพัฒนาการพร้อมทุกด้าน ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและมีความสุขกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายของนภา

ผู้เรียน

มีทักษะด้านวิชาการ การใช้ภาษา การใช้เทคโนโลยี และทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม

หลักสูตร

หลักสูตรสถานศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู้ และการดำรงชีวิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ครู

ส่งเสริม

Poetry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque bibendum ultricies aliquam.

Beauty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque bibendum ultricies aliquam.

Self-reflection

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque bibendum ultricies aliquam.

Let’s have chat!

Want to know or have a question

Chat now

Visit us

Location

123 Demo Street

New York, NY 12345

Contact

(555) 555-5555
email@example.com

“Thought Catalog makes me feel like someone else out there gets me.”

– Clare A.

Dark section with content right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.