กิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันไหว้ครู เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และสอนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ

โรงเรียนนภาเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอด และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่ความเป็นไทยเสมอไป

https://www.facebook.com/NapaChiangmaiSchool/photos/?tab=album&album_id=1715471745198041