กิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 15 มิถุนายน 2560

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 15 มิถุนายน 2560

กิจกรรมที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือการไหว้ครู
-สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย
-สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
-สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
-สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์
-สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
-แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย

พิธีไหว้ครูในวันนี้จึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 15 มิถุนายน 2560

กิจกรรมที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือการไหว้ครู
-สะท้อนถึ…

โพสต์โดย Napa Chiangmai School บน 15 มิถุนายน 2017