กิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่และสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่และสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกันในนาม สุนทรภู่ ครูกวีของไทย ซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร ซึ่งท่านนั้นได้สรรสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้านวรรณคดีของไทย กลอนนิราศ และนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย ด้วยความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ขึ้น
  • เพื่อเป็นการเชิดชูท่าน
  • เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย
  • เพื่อให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
 
และจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน ในการควบคุม ดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าว

https://www.facebook.com/pg/NapaChiangmaiSchool/photos/?tab=album&album_id=1378997358845483