เป้าหมายการศึกษา

เป้าหมายการศึกษา โรงเรียนนภาเชียงใหม่

“โรงเรียนนภาเชียงใหม่” ทางเลือกที่ดีในด้านมาตรฐานหลักสูตรสองภาษา และการเตรียมพร้อมทางสังคมของนักเรียน หนึ่งในเครือข่ายคุณภาพของโรงเรียนนนาชาตินครพายัพ เปิดทำการสอนหลักสูตร English Program ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมุ่งพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ให้มีการเติบโตทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงการผสมผสานและยอมรับกับวัฒนธรรมสากล สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง เป็นนักเรียนที่มีพัฒนาการพร้อมทุกด้าน ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และมีความสุชกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แนวบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความสามารถด้านวิชาการ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และสามารถสร้างองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง มีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ก้าวสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง และสมานฉันท์ รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมความสามารถพิเศษ โดยประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เด่นด้านจริยธรรมและภาษา
คงคุณค่าความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี

ปรัชญาของโรงเรียนนภาเชียงใหม่

เป้าหมายการจัดการศึกษา

 

 1. นักเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และรู้จักเลือกสรรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และนำไปใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม
 3. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
 4. นักเรียนทุกคนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยที่ดีตามนภาโปรแกรม
 5. นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม จริยธรรม
 6. นักเรียนเห็นคุณค่า และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย
 7. นักเรียนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 8. บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. โรงเรียนพร้อมเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 10. ผลักดันโรงเรียนเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพทางวิชาการ เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก จากต่างประเทศสู่ World class standards
 11. มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 12. ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมที่เหมาะสม พึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียน

สนใจให้ลูกเรียนที่นภา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม