กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่และสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่และสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกันในนาม สุนทรภู่ ครูกวีของไทย ซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร ซึ่งท่านนั้นได้สรรสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้านวรรณคดีของไทย กลอนนิราศ และนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย ด้วยความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูท่าน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย เพื่อให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย   และจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง […]

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 15 มิถุนายน 2560

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 15 มิถุนายน 2560

กิจกรรมที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือการไหว้ครู -สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย -สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ -สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ -สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์ -สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ -แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย พิธีไหว้ครูในวันนี้จึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือการไหว้ครู -สะท้อนถึ… โพสต์โดย […]