ทำไมต้องนภา

2111

นักเรียนที่มีความสุขในรั้วนภา

25

จำนวนนักเรียนต่อห้อง

13

รุ่นที่จบจากนภา

5

ระดับชั้นเรียนที่นภา

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เด่นด้านจริยธรรมและภาษา

คงคุณค่าความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี

ปรัชญาของโรงเรียนนภาเชียงใหม่

ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ

เป็นหัวใจของทุกสิ่งที่นภาตั้งใจทำ

หนึ่งในสิ่งที่เรายึดมั่นคือ การดูแลนักเรียนอย่างเข้าใจนักเรียนและเข้าใจผู้ปกครอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นภาสามารถช่วยและสนับสนุนนักเรียนได้อย่างเต็มที่ คำนึงถึงธรรมชาติของเด็กและความต้องการของที่หลากหลายของนักเรียนแต่ละคน

คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ก้าวสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง และสมานฉันท์ รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมความสามารถพิเศษ โดยประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน

ผสมผสานด้านวิชาการ การเรียนรู้ทางสังคม

และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

รวมไปถึงพัฒนาการทางภาษา กระบวนการคิด ประสาทสัมผัสทั้งห้า และการให้ความสำคัญกับการเติบโตทางสังคม ส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดงบทบาทสมมติ การสอนในแนวกว้างที่ทำให้เด็ก ค้นพบแนวทางในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หลักสูตร

Intensive English Program

ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

นภาดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กมีความสามารถทางภาษาที่โดดเด่น มีครูต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการดูแลเด็กและด้านวิชาการทำการสอน โดยนภาจัดสัดส่วนการเรียนการสอน60:40 เป็นภาษาอังกฤษ60 ภาษาไทย40 และเพิ่มเติมภาษาจีน 2 คาบ/สัปดาห์

Project Approach

เรียนรู้ผ่านการเล่น

เรียนรู้ผ่านการเล่นที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ โดยนภาออกแบบหลักสูตรพิเศษโดยคำนึงธรรมชาติของเด็กเป็นหลัก เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์

Variety of Learning Environments

การเรียนรู้ที่หลากหลาย

นภาเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติบนพื้นฐานการจัดการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม โดยมีดนตรี นาฏศิลป์ รำไทย ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์ และเทควันโดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาอย่างรอบด้านและเหมาะสมตามช่วงวัย

Nursery

ระดับชั้นเนอสเซอรี่

อายุระหว่าง 1-2 ปี

Pre-Kindergarten

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล 

อายุระหว่าง 2-3 ปี

Kindergarten1-3

ระดับชั้นอนุบาล 1-3

อายุระหว่าง 3-5 ปี

กิจกรรม

ที่นภา..ใน 1 วัน

08.00 – 08.20
เข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมยามเช้าเสริมสร้างกล้ามเนื้อและสมาธิเพื่อให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้

08.20 – 08.40
รับประทานอาหารเช้า

08.40 – 09.00
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการอ่าน (Love Reading)

09.00 – 09.30
กิจกรรมภาษาอังกฤษ (Happy English)

09.30 – 10.00
กิจกรรมภาษาจีน (Interesting Mandarin)

10.00 – 10.10
เบรกเช้า อาหารว่าง/ผลไม้ตามฤดูกาล

10.10 – 10.40
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ (Student Development)

10.40 – 11.10
กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี (Young Creator)

11.10 – 11.40
กิจกรรมดนตรี (Music & Musician)

11.40 – 12.10
รับประทานอาหารกลางวัน/แปรงฟัน

12.10 -14.00
พักผ่อนยามบ่าย (Nap Time)

14.00 – 14.30
กิจกรรมทักษะเชาว์ปัญญา (Critical Thinking)

14.30 – 15.00
กิจกรรมภาษาอังกฤษ (Fun & Games)

15.00
กลับบ้าน

ความสุขที่นภา